Stöd oss

Här finner du möjligheten att finansiellt kunna bidra och hjälpa oss för att kunna nå våra målsättningar. Glöm inte hur värdefull denna goda gärning är hos Allah (Gud), då Han mångdubblar avkastningen som du gör för Hans skull.

Allah (Gud) säger i Koranen:
”DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.” (Koranen 2:261)

Plusgiro: 61 89 78-1
Bankgiro: 805-9065

Alla bidrag och gåvor går alltså till för att kunna nå våra målsättningar, det vill säga engagera ungdomar i olika aktiviteter.

Må Allah belöna er!

img_startsidan